കടപ്പാട് @kadappad_

വീണിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സഹായിച്ച വേദനകളോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ കഥ... 𝓢𝓲𝓷𝓬𝓮 2019

13.0k Followers 283 Following 466 Posts