Hadi Andishnak (@andishnakhadi)

May 2020

دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم صافی آب مرا یادتو انداخت رفیق تودلت سبز، چراغت روشن چرخ روزیت همیشه چرخان نفست داغ، تنت گرم دعایت با من😘😘😘

10 comments